Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Legal2People

 

Algemeen

 • Legal2People is als eenmanszaak geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67948847.

 • Legal2People is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.Legal2People.nl.

 • De cliënt is de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.

 

 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan Legal2People verstrekt.

 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.

 • Legal2People verleent haar diensten ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt zelf, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Opdrachten

 • Nadat door de cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer Legal2People deze, schriftelijk dan wel mondeling, heeft aanvaard.

 • Legal2People is vrij om een opdracht al dan niet te aanvaarden.

 • De cliënt stemt ermee in dat Legal2People in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren, althans werkzaamheden laat waarnemen, door een andere advocaat onder diens verantwoordelijkheid. De cliënt accepteert dat in voorkomende gevallen die andere advocaat in rechte zal kunnen optreden.

 • De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

 • De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Legal2People tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Legal2People ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

 • Legal2People zal – indien en voorzover mogelijk – eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder. Legal2People zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).

 • Legal2People zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

 • Legal2People zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 • De cliënt verleent aan Legal2People toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.

 • De cliënt zal aan Legal2People steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 • De cliënt zal Legal2People van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

 • Legal2People is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Legal2People is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Legal2People is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Legal2People gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart Legal2People tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Legal2People van de betreffende bepalingen.

 • De cliënt is ermee bekend dat in geval een procedure wordt verloren een veroordeling kan plaatsvinden tot betaling van de (proces)kosten van de wederpartij, waaronder de griffie- en deurwaarderskosten en kosten van ingeschakelde deskundigen.

 • De cliënt geeft Legal2People het recht de aan haar of hem te betalen bedragen in het kader van de schikking, veroordelingen en/of proceskosten in naam van de cliënt te vorderen en uit te doen betalen op de derdenrekening van Legal2People.

 

Declaratie/honorarium en kosten

 • Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Legal2People honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.

 • Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, legeskosten, kosten voor het opvragen van (bijvoorbeeld medische) informatie en dergelijke.

 • Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Legal2People toekomende honorarium berekend op basis van het uurtarief.

 • Het uurtarief van Legal2People bedraagt – tenzij anders is overeengekomen – € 250,– per uur (te vermeerderen met kantoorkosten en BTW).

 • Legal2People is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te indexeren met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan u worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben.

 • Ten aanzien van het honorarium is Legal2People gerechtigd op enig moment een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie, worden verrekend.

 

Betaling

 • Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

 • De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

 • Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

 • Indien Legal2People, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

 • Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Legal2People het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Legal2People is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Legal2People aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

 • Met de cliënt wordt nagegaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Een aanvraag voor een toevoeging zal alsdan door Legal2People worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 • De Raad voor Rechtsbijstand stelt de door cliënt te betalen eigen bijdrage vast. Een korting op de eigen bijdrage kan worden verkregen door afgifte van een ‘diagnosedocument’ door het Juridisch Loket. Voor het vragen van een diagnosedocument dient contact te worden opgenomen met het Juridisch Loket via telefoonnummer: 0900-8020. Indien de cliënt gebruik wil maken van deze mogelijkheid dan wordt de toevoeging evenwel aangevraagd wanneer dat diagnosedocument niet binnen zeven dagen na het verstrekken van de opdracht, door Legal2People is ontvangen.

 • Wanneer de toevoeging wordt toegewezen of afgewezen kunt u mogelijk gebruik maken van “Peiljaarverlegging”. Uitleg hieromtrent, het formulier “Verzoek peiljaarverlegging” en de toelichting daarop, kunt u raadplegen op www.rechtsbijstand.nl. Dat “Verzoek Peiljaarverlegging” dient u dan indien nodig zo spoedig mogelijk in te vullen en op te sturen naar de Raad voor Rechtsbijstand. U bent er zich van bewust dat dit verzoek tot peiljaarverlegging uiterlijk binnen 6 weken na toewijzing/afwijzing van de toevoegingaanvraag kan worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u het formulier niet/te laat opstuurt naar de Raad voor Rechtsbijstand wordt definitief uitgegaan van de beslissing op de eerdere toevoegingaanvraag die is gebaseerd op uw inkomen/vermogen van 2 kalenderjaren voor die aanvraag.

 • De cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien Legal2People namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de cliënt (en eventueel diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisregistratie en de belastingdienst.

 • De Raad voor Rechtsbijstand toetst na afloop van de zaak en kan afhankelijk van het resultaat de toevoeging intrekken, waarna alsnog conform het basis uurtarief zal worden afgerekend. Indien bij de definitieve vaststelling van de declaratie van de toevoeging blijkt dat het resultaat van de zaak is dat u daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen, zal de toevoeging worden ingetrokken en zal u het in deze voorwaarden genoemde uurtarief in rekening worden gebracht brengen als hierna overeengekomen.

 • Voorzover er sprake is van een niet vastgesteld inkomen door de Belastingdienst, kan de Raad voor Rechtsbijstand de inkomensgegevens over enige tijd kan hercontroleren. Dat kan leiden tot wijziging van de eigen bijdrage of (alsnog) intrekking van de toevoeging. Wanneer als gevolg daarvan de cliënt enig bedrag aan de Raad voor Rechtsbijstand dient (terug te) betalen, komt die (terug)betaling uitsluitend en alleen voor rekening van de cliënt.

 • In het geval van intrekking van de toevoeging komen ook de kosten van de deurwaarder en een eventuele verhoging van het griffierecht voor rekening van de cliënt.

 • De cliënt stelt Legal2People direct op de hoogte van wijzigingen in de inkomens- en vermogenspositie aan zijn / haar zijde, zulks in verband met een herbeoordeling van de financiële draagkracht die oorspronkelijk tot een afwijzing van de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand heeft geleid. Laat de cliënt zulks na, dan kan hij / zij zich aan het einde van het jaar en niet jegens Legal2People er op beroepen dat hij voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking had kunnen komen.

 • Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging.

 • Indien door de Raad voor Rechtsbijstand met betrekking tot een door Legal2People onder gefinancierde rechtsbijstand aangenomen zaak ten behoeve van de behandeling van deze gefinancierde rechtsbijstand stukken worden verlangd waaruit de werkzaamheden van Legal2People kunnen worden afgeleid, dan verleent de cliënt aan Legal2People onvoorwaardelijke toestemming voor het verstrekken van dergelijke stukken aan de Raad voor Rechtsbijstand.

 • Wordt de toevoeging verstrekt, dan is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd, welke door Legal2People in rekening wordt gebracht. Daarnaast kunnen verschotten (bijvoorbeeld griffierechten en legeskosten) in rekening worden gebracht. Legal2People is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.

 • De cliënt wordt er op gewezen dat voor de door Legal2People in rekening gebrachte eigen bijdrage en de eventueel in rekening gebrachte verschotten, wellicht bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de woonplaatsgemeente van de cliënt. De cliënt wordt aangeraden om per omgaande na ontvangst van de betreffende nota, zich te wenden tot die gemeente voor het eventueel doen van een aanvraag voor bijzondere bijstand.

 • De cliënt wordt erop gewezen dat ook wanneer er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging, er altijd het risico bestaat van veroordeling in de (proces)kosten van de tegenpartij. Dit risico wordt niet gedekt door de toevoeging.

 • Wanneer er sprake is van gefinancierde rechtsbijstand komt een vergoeding in de (proces)kosten die door de tegenpartij wordt betaald, uitsluitend ten gunste van Legal2People. Dit is slechts anders indien de cliënt (achteraf) niet in aanmerking blijkt te komen voor gefinancierde rechtsbijstand en alle facturen inzake werkzaamheden op basis van het uurtarief volledig zijn voldaan.

 

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Legal2People is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Legal2People gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico.

 • Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Legal2People in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

 

Registratie, Geheimhouding en ICT

 • Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).

 • De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

 

Derdengelden

 • Gelden die Legal2People ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de stichting Derdengelden. De naam van die stichting Derdengelden is: Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van der Brugge & Groen. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

 

Archivering

 • Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard.

 

Klachten- en geschillenregeling

 • Het kantoor maakt gebruik van het model kantoorklachtenregeling van de Orde van Advocaten welke te vinden is op onze website.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op de overeenkomst van opdracht tussen Legal2People en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 • De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

 

Al meer dan 15 jaar gespecialiseerde ervaring op het gebied van de bijstand (Participatiewet) en aanverwante regelgeving!

Site vervaardigd door: BraxMedia © 2017