Bezwaar- of beroepschrift indienen

U bent het niet eens met een besluit over uw bijstandsuitkering...

Indien u het niet eens bent met een besluit over uw bijstandsuitkering kunt u hiertegen bezwaar maken. Er is sprake van een besluit als de beslissing omtrent uw uitkering op papier is gesteld.

Let op de termijn van indienen:

 

Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van uw woonplaats. Als een bezwaarschrift te laat wordt ingediend komt het besluit, terecht of onterecht, altijd in rechte vast te staan. Dit betekent dat u het niet meer in rechte kunt aanvechten, dus ook niet kunt voorleggen aan een rechter.

Vermogenstoets bijstand

 

Hoe een bezwaarprocedure verloopt en welke rechten u heeft is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat bijvoorbeeld opgenomen dat u het recht heeft om gehoord te worden in uw bezwaren. In de meeste gemeenten wordt er een hoorzitting gepland door een bezwaarcommissie, maar in sommige gemeenten (Amsterdam bijvoorbeeld) is het ook mogelijk dat uw bezwaren door een enkele ambtenaar wordt behandeld. Hij is in dat geval door Burgemeester en Wethouders gemachtigd over uw bezwaren te besluiten.

 

Als u in het gelijk wordt gesteld worden uw bezwaren (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Dit betekent dat op het eerdere besluit wordt teruggekomen. Dit moet schriftelijk aan u worden bevestigd in een beslissing op bezwaar. Wordt u echter niet in het gelijk gesteld, dan kunt u het besluit voorleggen aan een rechter (beroep instellen bij de rechtbank). Dit moet eveneens altijd binnen zes weken  gebeuren.

 

U kunt een bezwaar- of beroepschrift zelf indienen, maar u kunt hiervoor ook Legal2People machtigen. Neem u hiervoor telefonisch contact met ons op.

 

Mensen met acute bijstandsproblemen (stopzetting, weigering aanvraag) kunnen het beste direct contact met ons opnemen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang zal Legal2People een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening indien bij de rechtbank.

Heeft u problemen met uw uitkering, of vindt u dat u te weinig uitkering ontvangt?

 

Neem dan altijd contact op met Legal2People.

Al meer dan 15 jaar gespecialiseerde ervaring op het gebied van de bijstand (Participatiewet) en aanverwante regelgeving!

Site vervaardigd door: BraxMedia © 2017