Aanvraag kinderbijslag afgewezen? Hier gaan we in op de redenen die door de SVB ( Sociale Verzekeringsbank) gehanteerd kunnen worden.

Mevrouw Leeuwen heeft Legal2People telefonisch verzocht om advies.

Haar persoonlijke situatie

Ze legt ons uit dat ze pas verhuisd is van Curaçao naar Nederland en dat ze een alleenstaande moeder is van 2 kinderen. Mevrouw Leeuwen heeft geen werk en volgt geen opleiding.

Om in de kosten van haar levensonderhoud te voorzien heeft ze een bijstandsuitkering. Daarnaast geeft mevrouw Leeuwen aan dat ze een aanvraag heeft gedaan bij de SVB voor de kinderbijslag.

Aanvraag kinderbijslag afgewezen omdat...

Haar aanvraag is helaas afgewezen omdat ze volgens de SVB niet voldoet aan de voorwaarden. Volgens de SVB heeft mevrouw Leeuwen geen duurzame band met Nederland. Wat volgens haar niet waar is omdat ze wél ingeschreven staat bij de gemeente en de bijstandsuitkering als inkomen heeft. Verder heeft zij en de kinderen de Nederlandse nationaliteit en begrijpt ze niet waarom ze geen kinderbijslag krijgt.

Wat houdt een duurzame persoonlijke band in?

Voor het krijgen van kinderbijslag is onder andere van belang dat er een duurzame band van persoonlijke aard bestaat met Nederland.

De SVB heeft beleidsregels gemaakt wanneer zo'n duurzame band bestaat met Nederland. Om een duurzame band te hebben met Nederland is bijvoorbeeld het volgende van belang:

  • De plaats waar het gezinsleven zich afspeelt.
  • Het naar school gaan in Nederland door de kinderen.
  • Het volgen van onderwijs gericht op integratie of participatie op de arbeidsmarkt.
  • Bijv. lid zijn van een politieke partij, een sportvereniging of een geloofsgenootschap.
  • Wonend familielid dat geruime tijd in Nederland woont en of werkt.
  • Geen aanwijzingen dat men in de toekomst Nederland zal verlaten.

Bezwaarschrift

Legal2People heeft namens mevrouw Leeuwen binnen zes weken nadat het besluit genomen is een bezwaarschrift ingediend de SVB. Vervolgens heeft de SVB het bezwaarschrift van mevrouw Leeuwen gegrond verklaard.

Door middel van het bezwaarschrift heeft Legal2Pople aanvullende stukken ingebracht waaruit bleek dat er wel degelijk een duurzame band met Nederland is. Mevrouw Leeuwen had in het verleden lange tijd in Nederland gewoond, voor haar relatie is zij naar Curaçao vertrokken.

Echter is de relatie ten einde gekomen en is mevrouw Leeuwen weer terug naar Nederland gekomen. Haar kinderen gaan in Nederland naar school en de kinderen maken gebruik van naschoolse opvang. Ze heeft een bankrekening geopend waarop ze de bijstandsuitkering ontvangt en staat ingeschreven als woningzoekende.

Verder heeft ze ook duidelijk aangegeven dat ze zich in Nederland wilt vestigen omdat ook al haar familie hier woont. In Curaçao heeft zij verder geen familie of vrienden wonen. Mevrouw Leeuwen is van plan om zich definitief in Nederland te vestigen en haar leven in Nederland op te bouwen. Inmiddels heeft ze zich ook ingeschreven voor een opleiding welke in het nieuwe schooljaar start.

Conclusie

Nadat dit alles aangevoerd  is in de bezwaarprocedure is in voldoende mate de duurzame band met Nederland aangetoond. Het slagen van een zaak tegen de SVB hangt dus af van een aantal individuele zaken. Ook is het tijdsverloop dat iemand in Nederland is van groot belang.

TIP: Is uw aanvraag kinderbijslag afgewezen, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor onze contactpagina.