Moet je je lijfrente voor pensioen opeten als je in de bijstand kom? Legal2People is van mening dat dit niet hoeft.

Lopende rechtszaak Legal2People tegen pensioen opeten

Legal2People heeft op dit moment bij de rechtbank Den Haag een bijstandszaak met betrekking tot dit onderwerp aanhangig gemaakt. Door de gemeente wordt in deze zaak de lijfrente polis voor de oudedagsvoorziening als vermogen geteld. En dus moet onze cliënte eerst haar lijfrente voor pensioen opeten. Legal2People is van mening dat dit onredelijk is en beroept zich op een nieuwe regeling. Hierbij is het opeten van je eigen lijfrente voor pensioen niet langer nodig als je in de bijstand komt.

Waar gaat het om? 

De zaak ligt als volgt: Onze cliënte heeft in 1995 een lijfrente oudedagsvoorziening aangekocht. Een lijfrente is een voorziening waarvoor je zelf geld apart zet voor een aanvullend pensioen. Deze voorziening valt in de zogenaamde derde pijler en wordt vooral gebruikt door zelfstandige ondernemers en werknemers met te weinig pensioen.

De gemeente ziet dit als vermogen en onze cliënte wordt nu gedwongen dit af te kopen en aan te wenden voor haar kosten voor levensonderhoud. Dat is wrang omdat ze er vanuit ging wat extra opzij te leggen voor haar pensioen. Bovendien levert de afkoop een extra boete op van de belastingdienst zodat ze de helft van het geld kwijt is. Kortom: voor niets gespaard en geen oudedagsvoorziening. Eerlijk? Legal2People vindt van niet en spande een rechtszaak aan.

Vrijlating gespaard pensioen mogelijk onder voorwaarden.

Een dergelijk pensioenvoorziening komt in aanmerking voor vrijlating:

  1. Tot een bedrag van € 250.000 (het meerdere dient eerst ten gelde te worden gemaakt);
  2. Wanneer deze voorziening tenminste vijf jaar voorafgaand aan de bijstandsaanvraag is getroffen;
  3. Wanneer in elk van deze vijf jaar tenminste enige inleg heeft plaatsgevonden;Als de inleg gedurende de toetsingsperiode van vijf jaar niet meer heeft bedraagt dan € 6.000,- per jaar. Het deel dat in één of meer van de jaren boven € 6.000,- komt valt buiten de vrijlating en kan niet worden toegerekend aan een jaar waarbinnen de inleg lager was.

Afwijzing doorgemeente

Gemeenten kunnen dus de bescherming afwijzen als men niet aan de voorwaarden voldoet. Gemeenten hebben echter hun eigen beoordelingsbevoegdheid. Zij kunnen, ook al wordt niet voldaan aan alle voorwaarden, de vrijlating toestaan. En juist daarop doet Legal2People in deze procedure een beroep. Want de wetgever heeft gezegd dat ook al voldoet men niet aan alle voorwaarden je tóch individueel naar de mogelijkheid tot vrijlating moet kijken.

Uitzonderingen in individueel geval mogelijk

Juist bij deze cliënte lijkt dit uitkomst te bieden omdat zij totaal geen pensioenopbouw heeft en geen misbruik maakt van de regeling. Want  zij heeft de lijfrente lang geleden voordat zij in de bijstand kwam afgesloten. Dus eerst je pensioen opeten lijkt Legal2People in dit geval zeer onredelijk.

De uitspraak

De rechtbank Den Haag heeft op 16 januari 2018 uitspraak gedaan en het beroep gegrond verklaard.

De rechtbank heeft in de uitspraak aangegeven dat er een uitzondering mogelijk is om in individuele omstandigheden niet te verlangen dat het pensioenvermogen wordt opgegeten ook al voldoet men niet aan alle voorwaarden zoals genoemd in de wet. De Participatiewet geeft namelijk in artikel 18, eerste lid, het college de opdracht de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.

Dit wet inzake de pensioenvrijlating laat deze algemene gemeentelijke verantwoordelijkheid onverlet. Het blijft derhalve aan het college om te beoordelen of, gezien de individuele omstandigheden van de belanghebbende, redelijkerwijs kan worden verlangd dat deze inderdaad het pensioenvermogen te gelde dient te maken dat op grond van het voorgestelde artikel 15 niet zonder meer buiten beschouwing dient te blijven.

De rechtbank heeft de gemeente dus opdracht gegeven opnieuw naar de zaak te kijken omdat de gemeente niet had gekeken naar het individueel geval en of er een uitzondering mogelijk was.

We wachten de nieuwe beslissing van de gemeente af en houden u op de hoogte.

Mocht u twijfelen of uw pensioen/lijfrente polis wordt vrijgelaten neem dan vrijblijvend contact met ons op.