Rechten en plichten in de bijstand

In dit artikel gaan we in op de rechten en plichten die bij de bijstand horen.

Rechten in de bijstand

Recht op inkomen
De gemeente kan u de financiële hulp verlenen die nodig is afhankelijk van de situatie waar u zich in bevindt. U heeft in sommige situaties recht op een bijstandsuitkering of een aanvulling op uw inkomen. Daarnaast kan de gemeente u helpen bij het vinden naar een baan of een traject aanbieden waardoor u sneller aan de slag komt.

Plichten in de bijstand

Aan de bijstandsuitkering zijn ook verplichtingen verbonden. Als deze niet worden nageleefd dan heeft dit consequenties voor de uitkering.

Arbeidsverplichtingen

Als u bijstand ontvangt bent u verplicht betaald werk te zoeken. Dus te solliciteren. U bent daarnaast verplicht om mee te werken bij de hulp die de gemeente u aanbiedt of oplegt mits het bij uw situatie past. Als u werk wordt aangeboden bent u dat in principe verplicht te accepteren en te behouden. Hierbij dient u zich ook verzorgt, goed te kleden en gepast te gedragen. Het is zeer essentieel om de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Het maakt het vinden naar een baan wat soepeler en eenvoudiger te behouden. De gemeente kan u hierbij de juiste hulp verlenen.

Vrijstelling bij arbeidsplicht

U kunt vrijstelling krijgen van de arbeidsverplichtingen

  • Een alleenstaande ouder met een of meer kinderen tot en met 5 jaar. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij de gemeente.
  • Mensen die niet kunnen werken door medische redenen (lichamelijk of mentaal) of door sociale omstandigheden (bijv. mantelzorg).

Re-integratieplicht in de bijstandsuitkering

Als bijstand-ontvanger moet u zorgvuldig meewerken aan uw re-integratie en zich houden aan de besproken afspraken om zo snel mogelijk betaald werkt te krijgen. Het kan mogelijk zijn dat de gemeente van u vraagt om bestaande vaardigheden op orde te houden. Of om zich juist te ontwikkelen in nieuwe vaardigheden of om te gaan werken met behoud van de bijstand. Bij het niet voldoen aan deze plicht kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Tegenprestatie in de bijstand

Tevens bent u verplicht om een tegenprestatie naar vermogen te verlenen als u dat wordt gevraagd van de gemeente. Bij een tegenprestatie gaat het vooral om onbetaald werk dat gunstig is voor de maatschappij. Deze activiteiten dienen niet bij te dragen aan uw re-integratie. Bij het weigeren van een tegenprestatie kan het mogelijk zijn dat uw bijstandsuitkering wordt verlaagd door de gemeente.

Informatieplicht in de bijstandsuitkering

Als uw gezins-, werk-, en inkomenssituatie verandert bent u verplicht dit te melden of zo nodig door te geven aan de gemeente. Hierdoor kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft afhankelijk van uw situatie. Hieronder bevinden zich o.a. de volgende situaties waar u rekening mee moet houden.

  • u gaat werken
  • u ontvangt inkomsten
  • u wilt een studie volgen
  • u vrijwilligerswerk doen
  • u gaat samenwonen
  • u met vakantie gaat

Dit is geen volledige lijst. Want u dient in principe alles te melden wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Dat is een ruim begrip. Bijvoorbeeld veel verkopen op marktplaats of gokactiviteiten. Houdt daar altijd een administratie van bij. Twijfelt u, meldt het dan aan de gemeente of neem eerst contact met ons op.

Maatregel in de bijstand

Er zijn totaal 4 maatregelen die gelden bij het niet nakomen van de verplichtingen betreffende een bijstandsuitkering.

- 30% korting van één maand.
- 100%  maand geen uitkering
- 100%  2 maanden geen uitkering
- Bij herhaling kan de maatregel worden verdubbeld in hoogte of in duur. Dit noemt men recidive.

Inkeerregeling bij maatregel

In bepaalde gevallen kan op uw verzoek de maatregel worden herzien, zodra uit de houding en gedragingen ondubbelzinnig is gebleken dat u de verplichtingen weer wél nakomt. Bijvoorbeeld u heeft tijdens de duur van de maatregel werk gevonden.

Boete in de bijstand

Daarnaast kunt u een boete krijgen als u zich niet aan de informatieplicht heeft gehouden. Daarover is een andere blog op onze website te vinden.

Tip

Met dit artikel over rechten en plichten in de bijstand hopen we u al veel duidelijkheid te hebben gegeven. Echter kunnen er bij een ieder zaken spelen die nog onbeantwoord zijn. In dat geval verwijzen wij u naar onze contactpagina.

Heeft u een maatregel of boete gehad van de gemeente en bent u het er niet mee eens neem dan sowieso contact met ons op. Binnen 6 weken na datum van het besluit kunt u bezwaar hiertegen maken en wij kunnen u daarbij helpen.

Dus heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust voor gratis advies.

Naar onze contactgegevens